Skip to main content

Integritetspolicy

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att upprätthålla en affärsrelation med användaren. De operationer som planeras för att genomföra behandlingen är:

  • Eftergift av kommersiell reklamkommunikation via e-post, fax, SMS, MMS, sociala nätverk eller andra elektroniska eller fysiska medel, nuvarande eller framtida, som gör det möjligt att genomföra kommersiell kommunikation. Dessa meddelanden kommer att göras av den ANSVARIGA och kommer att vara relaterade till dess produkter och tjänster, eller de från dess samarbetspartners eller leverantörer, med vilka den har träffat ett marknadsföringsavtal. I det här fallet kommer tredje part aldrig att ha tillgång till personuppgifter.
  • Genomföra marknadsundersökningar och statistisk analys.
  • Behandla beställningar, förfrågningar, svara på förfrågningar eller någon typ av begäran som görs av ANVÄNDAREN via något av kontaktformulären som görs tillgängliga på den ANSVARIGES webbplats.
  • Skicka nyhetsbrevet online, om nyheter, erbjudanden och kampanjer i vår aktivitet.

 

Av vilken anledning kan vi behandla dina personuppgifter?

Eftersom behandlingen är legitimerad av artikel 6 i GDPR på följande sätt:

  • Med ANVÄNDARENS samtycke: sändning av kommersiell kommunikation och nyhetsbrev.
  • På grund av KONTROLLENS legitima intresse: utför marknadsstudier, statistiska analyser, etc. och behandla beställningar, förfrågningar m.m. på begäran av ANVÄNDAREN.

 

Hur länge kommer vi att behålla dina personuppgifter?

De kommer inte att behållas längre än nödvändigt för att upprätthålla slutet av behandlingen eller så finns det lagkrav som dikterar deras vårdnad och när det inte längre är nödvändigt för det kommer de att raderas med lämpliga säkerhetsåtgärder för att garantera anonymisering av uppgifterna eller total förstörelse av densamma.

 

Till vem tillhandahåller vi dina personuppgifter?

Ingen kommunikation av personuppgifter till tredje part planeras förutom, om det är nödvändigt för utveckling och genomförande av behandlingens syften, till våra tjänsteleverantörer relaterade till kommunikation, med vilka den ANSVARIGA har undertecknat sekretess- och datahanteraravtalen. gällande integritets bestämmelser.

 

Vilka är dina rättigheter?

Rättigheterna som hjälper ANVÄNDAREN är:

  • Rätt att när som helst återkalla samtycke.
  • Rätt till åtkomst, rättelse, portabilitet och radering av dina uppgifter, och begränsning eller invändning mot behandlingen av dem.
  • Rätt att göra anspråk på tillsynsmyndigheten (www.aepd.es) om du anser att behandlingen inte följer gällande regelverk.

Kontaktinformation för att utöva dina rättigheter: Maila oss till info@vvsdepan.se

 

OBLIGATORISK ELLER VALFRI KARAKTER PÅ INFORMATIONEN SOM TILLHANDAHÅLLS AV ANVÄNDAREN

ANVÄNDARE, genom att markera motsvarande rutor och ange data i fälten, markerade med en asterisk (*) i kontaktformuläret eller presenteras i nedladdnings formulär, accepterar uttryckligen och fritt och otvetydigt att deras data är nödvändiga för att uppfylla din begäran, av leverantör, varvid införandet av uppgifter i de återstående fälten är frivilligt. ANVÄNDAREN garanterar att de personuppgifter som lämnas till den ANSVARIGA är sanna och ansvarar för att kommunicera eventuella ändringar av dem.

Den ANSVARIGA informerar om att alla uppgifter som begärs via webbplatsen är obligatoriska, eftersom de är nödvändiga för att tillhandahålla en optimal tjänst till ANVÄNDAREN. I händelse av att alla uppgifter inte tillhandahålls är det inte garanterat att informationen och tjänsterna som tillhandahålls kommer att vara helt anpassade efter dina behov.

 

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Att i enlighet med bestämmelserna i gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter, den ANSVARIGA följer alla bestämmelserna i GDPR och LOPDGDD bestämmelserna för behandling av personuppgifter på sitt ansvar, och uppenbart med de principer som beskrivs i artikel 5 i GDPR, lojalt och öppet sätt i förhållande till den berörda parten och adekvat, relevant och begränsat till vad som är nödvändigt i förhållande till syftet med vilka de behandlas.

DEN ANSVARIGE garanterar att den har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska policyer för att tillämpa säkerhetsåtgärder som fastställs av GDPR och LOPDGDD för att skydda ANVÄNDARES rättigheter och friheter och har kommunicerat lämplig information så att de kan.

För mer information om integritets garantier kan du kontakta ANSVARIGE genom VVS Outlet-  E-post: info@vvsdepan.se